Tóc xoăn của y học

Hi there!
Hôm nay là Đu quản lý dãn như vậy quá!

Rain là tuyệt vời! Hãy chăm sóc tất cả mọi người!

Tôi đã cố gắng để xác minh y học của duỗi tóc mới trước một chút!

Sidekick quản lý làm tóc thời gian này? Mannequin trong các thử nghiệm ~!

00177
00178
Trước hết – để tạo ra một thói quen ~ hơn một perm!
 
00179
00180

Xây dựng các loại thuốc theo các hình ảnh, điều chỉnh để điều trị sắt từ!

Để có thể cung cấp một tốt hơn, loại thuốc mới sẽ xem xét làm thế nào để giới thiệu sau khi xác minh và chitin!